ഭൂമിയുടെ വലിപ്പമുള്ള ഗ്രഹം; സ്വപ്നസമാനമായ കണ്ടെത്തൽ !,  NASA exoplanet hunter, Tess finds, Habitable, Earth like world, Padhippura, Manorama Online

ഭൂമിയുടെ വലിപ്പമുള്ള ഗ്രഹം; സ്വപ്നസമാനമായ കണ്ടെത്തൽ !

എസ്. നവനീത് കൃഷ്ണൻ

ഭൂമിയുടെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഗ്രഹം. അതും മറ്റൊരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ വാസയോഗ്യമായ മേഖലയിൽ. അങ്ങനെയൊരു കണ്ടെത്തലാണ് നാസയുടെ ടെസ് (TESS) എന്ന ഉപഗ്രഹം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. TOI 700 എന്ന നക്ഷത്രത്തിനു ചുറ്റുമാണ് പുതിയ ഗ്രഹം. പേര് TOI 700 d. 100 പ്രകാശവർഷം അകലെയാണ് ഈ നക്ഷത്രവും ഗ്രഹവും. ഭൂമിയുടെ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്രാവ് (Dorado) എന്ന നക്ഷത്രരാശിയിലാണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനം.

മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളെ ചുറ്റുന്ന ആയിരക്കണക്കിനു ഗ്രഹങ്ങളെ നാം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് വാസയോഗ്യമായ അകലത്തിൽ ഭൂമിയുടെ വലുപ്പമുള്ള ഗ്രഹം വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ളത്. അവയിൽ ഏറ്റവും പുതിയതാണ് TOI 700 d എന്ന ഗ്രഹം. TESS കണ്ടെത്തിയ ഗ്രഹത്തെ സ്പിറ്റ്സർ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതോടെയാണ് ഗ്രഹത്തിന്റെ വലിപ്പവും നക്ഷത്രത്തിൽനിന്നുള്ള അകലവും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത്. TOI 700 ഒരു ചെറിയ നക്ഷത്രമാണ്. സൂര്യന്റെ 40% മാത്രം ഭാരവും വലുപ്പവുമേ ഈ നക്ഷത്രത്തിനുള്ളൂ. താപനില സൂര്യന്റെ പകുതിയോളം മാത്രവും. ഈ നക്ഷത്രത്തിനു ചുറ്റും കണ്ടെത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് TOI 700 d. TOI 700 b, TOI 700 c എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളെ മുൻപ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവ രണ്ടും പക്ഷേ നക്ഷത്രത്തിൽനിന്ന് വാസയോഗ്യമായ അകലത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല എന്നു മാത്രം.

കെപ്ലർ ടെലിസ്കോപ്പിനു പിൻഗാമി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ടെസ് (Transiting Exoplanet Survey Satellite –TESS) എന്ന ടെലിസ്കോപ്പ് നാസ വിക്ഷേപിച്ചത്. ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായതിൽ പ്രധാന കാരണം സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള കൃത്യമായ അകലമാണ്. സൂര്യനോട് അടുത്താണെങ്കിൽ ചൂടു കാരണം ജലം ആവിയായിപ്പോകും. സൂര്യനിൽനിന്ന് ഏറെ അകലെയാണെങ്കിൽ ജലം ഐസായി മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ. ഇതു രണ്ടും അല്ലാതെ കൃത്യമായ അകലത്തിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ ജലത്തിന് ജലമായി നിലനിൽക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകൂ. അവിടെ ജീവൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെ കൂടുതലുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കൃത്യമായ അകലത്തെയാണ് വാസയോഗ്യമായ അകലം എന്നു വിളിക്കുന്നത്. നക്ഷത്രത്തിൽനിന്നും അത്തരമൊരു ഇടത്ത് ഭൂമിയുടെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഗ്രഹം എന്നത് സ്വപ്നസമാനമായ കണ്ടെത്തലാണ്. സൗരേതരഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവനെ അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ഇത്തരം ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കാവും.

Summary : NASA exoplanet hunter Tess finds habitable earth like world