മനോരമ ഓൺലൈൻ നടത്തിയ Dress up Chacha മത്സരത്തിൽ ചാച്ചാ നെഹ്റുവായി ഒരുപാട് കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഇതിൽ നിന്നും വിദഗ്ദ പാനൽ മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വോട്ടിങ്ങിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്കുകൾ ലഭിച്ച ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനക്കാർ ഇവരാണ്.

SREEHAN P

SIDHARTH K NIDHEESH

JOHN BEJOY

© Copyright 2018 Manoramaonline. All rights reserved.